Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

nielegalnie wyrzucone śmieci

Nielegalny wywóz odpadów i dzikie wysypiska są coraz mniejszym, lecz nadal wyraźnym problemem w Polsce. Poniżej zamieszczamy opis konsekwencji nielegalnego wywozu odpadów i sposoby na ich legalne oraz ekologiczne wyrzucenie.

Jakie kary grożą za nielegalny wywóz odpadów?

Istnieje szereg nielegalnych czynności i kar za nie przewidzianych. Są to:

  • Na podst. kodeksu wykroczeń, art. 24, osoba, która porzuci odpady w miejscu do tego nieprzeznaczonym, w tym przede wszystkim na terenach zielonych – w lasach, obszarach przydrożnych, czy posesjach, podlega grzywnie od 20 do 5 000 zł. Wysokość grzywny zależy od skali przewinienia i sytuacji majątkowej sprawcy.
  • Na podst. Kodeksu karnego. Zgodnie z art. 183, porzucenie śmieci, które zagrażają środowisku lub lokalnej społeczności jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dotyczy to w szczególności odpadów toksycznych, które mogą skazić glebę lub wodę.
  • Na podst. kodeksu wykroczeń, art. 117, składowanie odpadów na własnej posesji przez dłuższy okres może skutkować nałożeniem mandatu w wys. 1500 zł.

Jak legalnie pozbywać się odpadów

Legalne i bezpieczne dla środowiska wyrzucanie odpadów jest proste i sprowadza się do jednego z czterech scenariuszy:

  • Odpady komunalne należy po prostu wyrzucać do lokalnych śmietników zapewnianych przez gminę.
  • Niektóre przedmioty można sprzedać. Meble można oddać do komisu, a zużyty sprzęt AGD na złom, a makulaturę do skupu, w Toruniu prowadzonego min. przez naszą firmę.
  • Odpady kłopotliwe (AGD, meble, elementy instalacji, odpady wielkogabarytowe itp.) należy zanieść do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK).
  • Odpady budowlane, w szczególności gruz, wiążą się z koniecznością wynajęcia kontenera na odpady budowlane. Firma zajmująca się utylizacją takich odpadów podstawi nam kontener, a po zapełnieniu odbierze go i odpowiednio zagospodaruje śmieci.